Northern Italy


 Tuesday, April 20: Venezia to Bellagio, Padova
 Wednesday, April 21: Bellagio to CinqueTerre
 Thursday, April 22: CinqueTerre Town Walk